Yksityisyyden suoja ja käyttöehdotSINUIKSI - tuki- ja neuvontapalvelu (jäljempänä "Palvelu") on Pirkanmaan Seta ry:n hallinnoima palvelu. Teknisestä toteutuksesta vastaa Koodinikkari. Palvelun rahoittaa STEA.

Palvelussa noudatetaan lakia ja kunnioitetaan palvelun käyttäjien yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä. Palvelu noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Käyttäjän tietoja käsitellään hänen suostumuksellaan hänen rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi ja/tai käyttäessään palvelua. Palvelua on mahdollista käyttää täysin anonyymisti.

Tuki- ja neuvontapalvelun kysymyspalstalla käyttäjien ilmoittamia henkilö- ja yhteystietoja käsittelevät neuvontapalvelun työntekijät, jotka vastaavat kysymyksiin. Kysymyksistä ja yleensä palvelun käyttäjien kertomista tiedoista kootaan tilastoa, joilla arvioidaan palvelun tarvetta ja kehittämistä. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille (katso kohta tietosuoja). Kerätyt tiedot ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Palvelua käyttäessään käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin. Käyttäjä sitoutuu myös noudattamaan palvelun ylläpidon määrittelemiä käyttösääntöjä.

NEUVONTAPALVELUN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Neuvontapalvelu voi lopettaa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta, ja palvelu voi näissä tapauksissa poistaa kaikki käyttäjän tiedot ja käyttäjän palveluun tuottaman sisällön.

Neuvontapalvelu ei ole vastuussa käyttäjän palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.

Neuvontapalvelun työntekijöillä on oikeus ylläpidollisten syiden vuoksi tarvittaessa ottaa yhteyttä minkä tahansa palveluun tallennetun yhteystiedon avulla.

TIETOSUOJA

Neuvontapalvelu noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muuten kuin lain tai muun säännöksen niin edellyttäessä, tai on tarpeellista käyttöehtojen rikkomisen estämiseksi, tai mikäli käyttäjän epäillään toimivan näiden käyttöehtojen vastaisesti.

Neuvontapalvelu voi luovuttaa kolmansille osapuolille käyttäjiä koskevia tietoja (esim. tilastoja), joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

TAKUU JA VASTUUNRAJOITUS

Neuvontapalvelu pyrkii varmistamaan palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa. Neuvontapalvelu ei vastaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä. Yhdistys ei myöskään ole millään tavoin vastuussa palvelun ja käyttäjän välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä eikä perillemenosta.

MUUTA

Käyttöehtoihin ja palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehdot on päivitetty 23.8.2018.

 

REKISTERISELOSTE

Yhdistetty informointiasiakirja (yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 art.13-14) ja seloste käsittelytoimista (art. 30).

REKISTERIN NIMI

SINUIKSI - tuki- ja neuvontapalvelun käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Pirkanmaan Seta ry
Osoite: Näsilinnankatu 48 E, Tampere
Y-tunnus: 0508167-1

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Mikko Väisänen
Puh: 040 510 7488
mikko.vaisanen@pirkanmaanseta.fi

Rekisterin teknisestä toiminnasta vastaa Koodinikkari.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

SINUIKSI - tuki- ja neuvontapalvelun käyttäjän (jäljempänä "Käyttäjä") suostumuksella tapahtuva Pirkanmaan Seta ry:n hallinnoimaan tuki- ja neuvontapalveluun sekä siihen kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä "Palvelu") liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja/tai palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käyttäjärekisterin tietoja ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Pirkanmaan Seta ry, Näsilinnankatu 48 E, Tampere

GOOGLE ANALYTICS

Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin "Google"). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookie), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla Yhdysvalloissa. Google käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. Tilastointitietoja ei missään vaiheessa yhdistetä käyttäjän rekisteröintitietoihin tai muihin käyttäjän sivustolle syöttämiin tietoihin. Google voi välittää tietoa kolmansille osapuolille lain niin vaatiessa tai käyttäessään kolmansia osapuolia tiedon käsittelyn alihankkijoina. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.